آستر سطح بتن

ویژگی ها: 

  • محصولی بر پایه رزین ترکیبی

  • افزایش نفوذ ناپذیری بتن در مقابل آب

  • افزایش میزان چسبندگی سطح

موارد مصرف:

  • قبل از اجرای کاشی کاری بر روی گچ، سطوح روغنی ، کاشیکاری کهنه و کلیه سطوحی که جذب آب ندارند، بوسیله ی رول یا فرچه  اجرا می گردد. 

    آستر سطح بتن

    آستر سطح بتن